Om SLEF‎ > ‎

Stadgar

§ 1 Svensk läkemedelsepidemiologisk förening är en sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av läkemedelsepidemiologi.


§ 2 Föreningens ändamål är att främja läkemedelsepidemiologins utveckling i Sverige och vara kontaktorgan gentemot motsvarande föreningar i andra länder.

§ 3 Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen.

§ 4 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som trots påminnelse ej erlagt årsavgift under två år anses ha utträtt ur föreningen.

§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, sekreterare och minst tre men högst åtta övriga ledamöter.

§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om två ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut sker genom öppen omröstning utom vid val som sker med slutna sedlar, såvida man inte enhälligt beslutar annorlunda. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten skiljer.
Vid styrelsemöte skall föras protokoll som justeras av ordföranden.

§ 7 Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre personer utsedda av årsmötet.

§ 8 Föreningens räkenskapsår omfattar 1 juli till 30 juni.

§ 9 Föreningens årsmöte äger rum under hösten på dag som styrelsen bestämmer. Vid årsmötet föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek, vidare väljes ordförande, sekreterare och övriga ledamöter av föreningens styrelse, samt två revisorer och en revisorssuppleant.
Kallelse delges medlemmarna minst 14 dagar i förväg.
Extra föreningsmöte skall hållas när föreningens styrelse finner detta nödvändigt eller minst 10 medlemmar för uppgivet ändamål skriftligen begär detta hos styrelsen. Även revisorerna kan skriftligen begära att styrelsen utlyser extra möte.Beslut sker genom öppen omröstning utom vid val som sker med slutna sedlar, såvida man inte enhälligt beslutar annorlunda. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten skiljer.

§ 10 Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring skickas till styrelsen minst två månader före årsmötet.
Förslag till stadgeändring skall åtföljas av styrelsens yttrande och tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.
För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av vid mötet närvarande medlemmar är ense om beslutet.

Stadgar antagna vid årsmötet 2012-10-03.

Comments