Läkemedelsepidemiologi

Läkemedelsepidemiologi handlar om att studera användning av läkemedel och effekter av läkemedelsanvändning i befolkningen. Ämnet växte fram under 1960-talet då behovet av att kunna följa upp och utvärdera riskerna med läkemedelsbehandling uppmärksammades allt mer. Idag omfattar ämnet såväl populationsbaserade beskrivningar av läkemedelsanvändning som studier av biverkningar respektive nyttan av läkemedelsanvändning i befolkningen (effectiveness studies). Av stor betydelse för denna typ av studier är förekomsten av ett flertal internationellt tillgängliga läkemedelsepidemiologiska databaser. I Sverige liksom i andra nordiska länder ger nationella register över uttagna receptbelagda läkemedel mycket goda förutsättningar för läkemedelsepidemiologisk forskning. Under senare år har även en väsentlig utveckling ägt rum avseende metoder för läkemedelsepidemiologiska studier, bland annat för att hantera problem med jämförbarhet mellan exponerade och ej exponerade grupper i icke randomiserade studier.

Med allt mer kraftfulla läkemedel, en ökande läkemedelsanvändning och ett ökat fokus på kostnader för och effekter av läkemedelsbehandling är läkemedelsepidemiologi ett forskningsområde i snabb expansion. Undersökningar av läkemedels användning, effektivitet och biverkningar efterfrågas allt mer, inte minst i samband med introduktion av nya läkemedel.

Läkemedelsepidemiologiska studier kan till exempel fokusera på: 

  • Läkemedels effekter i olika befolkningsgrupper (till exempel barn, äldre, reumatiker)
  • Läkemedelsanvändning inom olika patientgrupper med hänsyn till diagnos och andra karakteristika
  • Incidens och prevalens av läkemedelsanvändning i befolkningen
  • Biverkningar

SLEF är en ideell förening som bildades 1991. Den är associerad till Svenska Läkaresällskapets Sektion för läkemedelslära. Bland föreningens medlemmar finns personer från bland annat sjukvård, universitet och högskolor, myndigheter och läkemedelsindustri. Föreningen har en styrelse som har regelbundna möten.

Föreningens syfte är att främja läkemedelsepidemiologins utveckling i Sverige. Ett viktigt led i denna strävan är att återkommande anordna seminarier för läkemedelsepidemiologi, gärna med metodologisk inriktning. Dessutom är föreningen kontaktorgan gentemot motsvarande föreningar i andra länder. SLEF samarbetar internationellt med:

ISPE - International Society of Pharmacoepidemiology
DURG Norge- Norsk forening for farmakoepidemiologi
DSFE -Dansk Selskab for FarmakoEpidemiologi
Euro Durg- European Drug Utilization Reasearch Group

Comments